Algemene Voorwaarden voor particuliere opdrachtgevers

1 Toepassing


2 Bedrijf


3 Definitie

4 Beroepscode

5 Behandelafspraken 


6 Gegevens verstrekken door cliënt

7 Geheimhouding, dossiervorming

8 Duur en beëindiging


9 Tarieven en betalingsvoorwaarden

10 Einde coaching traject

11 Aanmelding en betaling voor workshops met open inschrijving

12 Annulering door opdrachtgever voor workshops met open inschrijving

13 Annulering door de opdrachtnemer

14 Het verzetten van afspraken

15 Aansprakelijkheid

16 Klachtenprocedure

 

1.Toepassing


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomstenge van of met particuliere opdrachtgevers en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. 


2. Bedrijf

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin.

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67291929

‘Coachingspraktijk voor Verandering’ is aangesloten bij de beroepsvereniging NVNLP. Ook staat zij ingeschreven in het landelijke register voor het complementaire zorgveld, in het abituriëntenregister van CPION en SNRO.

 

3. Definities

Opdrachtnemer is in deze ‘Coachingspraktijk voor Verandering’, welke deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten aan particuliere cliënten.

4. Beroepscode

De coach is aangesloten bij en houdt zich aan de Ethische Code opgesteld door de beroepsvereniging NVNLP.

5. Behandelafspraken

Na het kennismakingsgesprek volgt een intakegesprek waarin behandelafspraken worden gemaakt. Deze behandelingsafspraken worden regelmatig geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De coach heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

6. Gegevens verstrekken door cliënt

De  opdrachtnemer heeft separaat een Privacyverklaring opgesteld waarin beschreven staat dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. De opdrachtgever is bekend en akkoord gegaan met dit Privacyreglement.

Tijdens de intake wordt aan ‘de cliënt’, dan wel aan ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ om uiteenlopende informatie gevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ hierin eerlijk en volledig te zijn. De behandeling wordt op deze informatie gebaseerd; de coach is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het krijgen van onjuiste of onvolledige informatie.

7. Geheimhouding, dossiervorming

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.

In geval van dreigend gevaar voor de samenleving behoudt opdrachtgever zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zijnde daartoe bevoegde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadeloosstelling of vergoeding.

De coach houdt een dossier bij van de gesprekken. De cliënt mag dit dossier inzien, mits van tevoren aangevraagd zodat het de coach het dossier bijgewerkt kan hebben. Dit dossier is geheim en zal aan niemand anders worden getoond, behalve na uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De coach houdt eventueel werkaantekeningen bij; deze werkaantekeningen zijn en blijven een persoonlijke opvatting van ‘de coach’ en niet bestemd voor inzage door de cliënt. Het dossier wordt bewaard volgende de wettelijke bewaartermijnen. Eventuele werkaantekeningen behoeft ‘de coach’ niet te bewaren.

8. Duur en beëindiging

In het intakegesprek wordt de voorlopige duur van de behandeling afgesproken. Bij evaluatie gedurende de looptijd van de behandeling kan in overleg tussen ‘de coach’ en ‘de cliënt’ of ‘de ouders/verzorgers van de cliënt’ de duur van de behandeling aangepast worden.

Zowel de coach als de cliënt kan de behandeling voortijdig beëindigen onder opgaaf van reden.

9. Tarieven en betalingsvoorwaarden

Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

Offertes zijn gebaseerd op basis van de beschikbare informatie. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de gevraagde tarieven.

Nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten, etc.

Een overeenkomst is tot stand gekomen op het moment dat de door de opdrachtgever akkoord getekende offerte of overeenkomst door de opdrachtgever is ontvangen en geaccepteerd en of per mail is vastgelegd.

De betalingstermijn is binnen 14 dagen na facturatie.

Bij niet tijdige betaling of verzuim van de betaling behoudt de opdrachtnemer zich het recht de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Indien de opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is de opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

Bezwaren ten aanzien van de factuur dient de opdrachtgever dit binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

 

10. Einde coaching traject

De duur van het coachtraject is vastgelegd in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel verlengd. Beëindiging laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

11. Aanmelding en betaling voor workshops met open inschrijving

Bij aanmelding voor workshops gelden de volgende betalingsvoorwaarden: bij de aanvang van de workshop dient de betaling op de rekening van de opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Annulering dient schriftelijk te geschieden. Als de opdrachtgever annuleert treden de opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om na te gaan of er een passende oplossing of alternatie kan worden geboden. Indien er  ter beoordeling van de opdrachtnemer geen alternatieven zijn gelden de annuleringsvoorwaarden.

12. Annulering door opdrachtgever van workshops met open inschrijving

De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan de opdrachtnemer. Bij annulering door de opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven zijn, zulks ter beoordeling van de opdrachtnemer, gelden de annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan de opdrachtnemer als volgt: tot 4 weken voorafgaand de workshop: 25 %, tot 1 week voorafgaand de workshop: 50 %; binnen 1 week voorafgaand de workshop 100 %.

13. Annulering door de opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht vooraf de coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100 % van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of afspraken over en weer.

In geval van individuele coaching kunnen beide partijen verdere coaching staken, zonder opgaaf van reden. De nog niet geleverde prestaties worden in dat geval niet in rekening gebracht. De opdrachtgever is wel gehouden tot betaling van de factuur met betrekking tot de geleverde coaching tot het moment van staken.

14. Het verzetten van afspraken

Indien de opdrachtgever de door hem/haar gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die voor die tijd worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht.

Bij het niet verschijnen op de afspraak worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.

15. Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

De coach draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij ‘Coachingspraktijk voor Verandering’.

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan in verband met door haar verrichte diensten. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelfverantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

16. Klachtenprocedure

Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

De opdrachtgever is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de Geschillencommissie van de NVNLP.

Na kennisname en bespreking van de klacht met de opdrachtgever zal de opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.